Poslání a cíle


POSLÁNÍ

Naším posláním je poskytovat podporu, poradenství a doprovázení rodinám, které vykonávají některou z forem náhradní rodinné péče nebo se na ni připravují. Chráníme také zájmy a potřeby dětí v těchto rodinách.

CÍLE

Naším hlavním cílem je podporovat a provázet náhradní rodiny i žadatele o některou z forem NRP, a to tak že:

 • mají informace související s péčí o dítě a jeho výchovu (řešení výchovných, vzdělávacích, sociálních a jiných problémů)
 • mají kompetence k výchově svěřených dětí, tudíž jsou schopni zajistit bezpečné fungující zázemí (umí využívat své vnitřní i vnější zdroje)
 • mají informace o návazných službách – vědí, kam se v případě problémů obrátit, kde hledat podporu
 • znají svá práva i povinnosti (např. mají informace o sociálním zabezpečení, apod.).
 • mají náhled na svou situaci
 • umožňují bezpečný kontakt dítěte s biologickou rodinou

Dalším cílem je zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti a zajistit (zprostředkovat) vzdělání pro pěstouny, a to tak že:

 • pořádáme semináře
 • pořádáme a účastníme se akcí propagujících naší organizace
 • vydáváme tiskové zprávy, výroční zprávy, aj.
 • navazujeme a prohlubujeme spolupráci s odborníky začleněnými do systému sociálně-právní ochrany dětí, především se sociálními pracovníky orgánů sociálně – právní ochrany dětí, (dále jen OSPOD) a krajskými úřady

Při naplňování našeho poslání a cílů se řídíme následujícími zásadami:
 • týmovost
 • srozumitelnost
 • otevřenost
 • individuální a nehodnotící přístup
 • vztah založený na důvěře
 

Cílová skupina


 

1.DĚTI (zejména děti žijící v náhradních rodinách, na naši organizaci se však může obrátit každé dítě)

2.DOSPĚLÍ v jakékoliv fázi procesu směřujícímu k výkonu náhradní rodinné péče (NRP):

 • zájemci a žadatelé o některou z forem NRP
 • osoby zařazené do přípravy na některou z forem NRP
 • pěstouni (osoby pečující)
 • pěstouni na přechodnou dobu (osoby v evidenci)
 • osvojitelé