Naše činnost


 

Dohody o výkonu pěstounské péče – doprovázení

Uzavření Dohody rodině garantuje zejména:​

 • Zajištění osoby klíčového pracovníka - odborníka na náhradní rodinnou péči, který osobně dojíždí za rodinou a poskytuje poradenství a podporu.
 • Zprostředkování a úhradu krátkodobého i dlouhodobého hlídání svěřených dětí (tzv. respitní pobyty).
 • Zprostředkování a úhradu odborného poradenství (např. psychologického, právního).
 • Podporu a asistenci při kontaktu s biologickou rodinou.
 • Výběr z nabídky vzdělávání pro náhradní rodiče (jednodenní či víkendové semináře).
 • Pravidelná klubová setkání pěstounů na přechodnou dobu.

Přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči, PRIDE

(Parent Resources for Information Development and Education)

 

 • Program PRIDE je určen pro přípravu a podporu pěstounských i osvojitelských rodin. Jeho cílem je zvýšit kvalitu služeb v oblasti pěstounské péče a osvojení pomocí standardizovaného, jednotného a přehledného rámce vztahujícího se na nábor, výběr a přípravu pěstounů a osvojitelů. Jeho prostřednictvím je rovněž možné zajistit následný profesní rozvoj pěstounů (vzdělávání).
 • Program vychází z přesvědčení, že dětem nemůže nic nahradit život v rodině. S ohledem na tuto skutečnost jsou naprostou nezbytností informovaní pěstouni a osvojitelé, kteří jsou vybaveni potřebnými dovednostmi.
 • Program klade důraz na budování identity dítěte (odkud pocházím, kdo jsem, kam směřuji), nutnost spolupráce s biologickou rodinou, profesionalitu náhradních rodičů.
 • Jedním z důležitých principů je, že pěstounství je SLUŽBA DÍTĚTI.
 • Jedním z důležitých cílů programu je, aby potencionální náhradní rodiče vzali za svou myšlenku, že hledáme „rodinu pro dítě“, ne „dítě pro rodinu“.

Program je postaven na získání 5 kompetencí:

 1. chránit děti a starat se o ně
 2. naplňovat vývojové potřeby dětí a řešit opožděný vývoj
 3. podporovat vztahy mezi dětmi a jejich rodinami
 4. vytvářet pro děti bezpečné a pečující vztahy na celý život
 5. pracovat jako člen týmu 

 • Účastníci si dovednosti a znalosti osvojují v průběhu 9 skupinových sezení a individuální práce na zadaných úkolech. (Žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu absolvují více skupinových sezení).
 • Součástí přípravy jsou i osobní návštěvy lektorů v domácnostech žadatelů o pěstounství nebo osvojení.
 • Příprava je vedena vždy 2 lektory, kteří prošli odborným výcvikem. 

 

STRUKTURA PROGRAMU (TÉMATA SEZENÍ):

 1. sezení:  Kompetence náhradních rodičů v systému ochrany dětí
 2. sezení: Týmová práce zaměřená na zajištění stability
 3. sezení: Citová vazba
 4. sezení: Ztráta
 5. sezení: Posilování rodinných vztahů
 6. sezení: Výchova
 7. sezení: Identita
 8. sezení: Příprava na změnu
 9. sezení: Panelová diskuse 

 

Odborné poradenství

 

Osvětové aktivity

 • Besedy na školách
 • Semináře
 • Pořádání kulturních akcí na téma náhradní rodinnné péče